Top

برگزاری کارگاه سازه های ماکارونی در مرداد 1394 در آموزشگاه سبزاندیشان

با تشکر از سرکار خام اکبری مدیریت آموزشگاه سبزاندیشان

در این کارگاه سازه آموزان با انواع سازه ها و روش ساخت آن ها آشنا شدند و هر کدام در گروه های چند نفره با کمک مربیان مشغول به ساخت سازه های هدفمند شدند

در نهایت یک نمونه از سازه های ساخته شده مورد بارگذاری قرار گرفت تا سازه آموزان نحوه تحمل بار وارده بر سازه را مشاهده نمایند