Top

چهارمین دوره جشنواره بازی رشت از تاریخ 31 مرداد الی 3 شهریور 98 در محل جشنواره های شهر رشت ( منظریه ) برگزار گردید در این جشنواره مجموعه هوش برتر با حضور فعال در حوزه رباتیک به ایجاد فضای مناسب برای کودکان و نوجوانان جهت آموزش و بازی با ربات ها پرداخت.

گزارش تصویری

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک

جشنواره بازی رشت - مجموعه هوش برتر - رباتیک