Top

دومین پنل دوره توانمندسازی جی آپ ، با حضور دکتر بهرنگ احمدی متخصص ایجاد فضای کسب و کار برگزار شد. طی این دوره شرکت کنندگان با نقش منابع و بسترهای موجود در اطراف خود به منظور ایجاد فضای کسب و کار و توسعه آن در سطح جهانی از طریق فضای دیجیتال آشنا شدند

 جی آپ