Top

ششمنی پنل دوره توانمندسازی جی آپ ، با مهندس افشین فیروزمنش  برگزار شد.طی این دوره شرکت کنندگان با قرارگیری در گروه های مختلف در قالب یک فضای کارگاهی به حل مساله مورد نظر در فضای ایجاد یک کسب و کار قرار گرفتند ، پویایی ، مشارکت و چالش از ویژگی های این دوره در نظر گرفته شده است